لبیک استادان گیلان به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش کمک مومنانه